Προϊόντα - Υπηρεσίες
  • Αυτοματοποίηση - Εκσυγχρονισμός Γραμμής Παραγωγής
  • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (PLC)
  • Εφαρμογές Ρομποτικής
  • Ασύρματα Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA), Ασύρματα Καταγραφικά
  • Βιομηχανικά Δίκτυα (Industrial Ethernet, PROFIBUS, WiFi)
  • Λογισμικό Καταμέτρησης - Εκτέλεσης Παραγωγής - Βάσεις Δεδομένων
  • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας - Ασύρματη Διαχείριση HACCP
  • Ασύρματα Δίκτυα, Ασύρματοι Αισθητήρες, Τηλεμετρία, GSM GPRS
  • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Μικροϋπολογιστών
  • Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας (αισθητήρια, όργανα μέτρησης, καταγραφικά)
Ολοκληρωμένες λύσεις με... "το κλειδί στο χέρι"