Πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια των μηχανικών παραγωγής αποτελούν τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων ή SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Το SCADA συγκεντρώνει σε μία ενιαία κονσόλα παρακολούθησης και ελέγχου όλα τα επιμέρους υποσυστήματα αυτοματισμού της παραγωγικής μας διεργασίας όπως τις οθόνες αφής (HMI), τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), την κατάσταση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών, αλλά και την κατάσταση του βιομηχανικού δικτύου δεδομένων που διασυνδέει όλα τα παραπάνω.

SCADA1

Πλεονεκτήματα SCADA

 • Καθολική απεικόνιση της παραγωγικής διεργασίας μέσω γραφικού περιβάλλοντος

 • Έλεγχος της παραγωγικής διεργασίας από ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, παραμετροποίηση των επιμέρους συστημάτων

 • Έλεγχος της παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για την ομαλή εξέλιξή της

 • Αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων της παραγωγικής διεργασίας σε βάση δεδομένων

Σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις, υψηλής απόδοσης και ευελιξίας δοκιμασμένες σε πληθώρα εφαρμογών στην βιομηχανία

Εφαρμογές SCADA - DataLogging από την BitLogic

 • Αποτύπωση της διεργασίας, ανάλυση υποσυστημάτων, καθορισμός προδιαγραφών

 • Επιλογή και προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού συλλογής και μετάδοσης δεδομένων.

 • Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος με τη χρήση πλατφόρμας SCADA Mitsubishi MAPS, ADVANTECH WebACCESS, SIEMENS WINCC

 • Σχεδιαση κατασκευή Compact DataLogger με PLC - HMI - Local DataBase - GSM - 4G - Τηλεειδοποίηση

 • Σχεδίαση κατασκευή Βιομηχανικού RACK, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία

 • Εποπτικός έλεγχος παραγωγής - διεργασίας μέσω browser, WebACCCESS, CloudSCADA, WebDashboards, SCADA as Service

 • Aναβάθμιση παλαιάς τεχνολογίας πλατφόρμας σε νέα με προδιαγραφές INDUSTRY 4.0 και IIoT Ready

 • Ασφαλείς Τεχνικές, Redundant Servers, High Availability, Virtualization

 • Εύκολο, εύχρηστο reporting, αυτόματο backup